របៀបភ្នាល់ឆ្នោត Vietlott Max 4D និង Vietlott Mega 6/55

0

Zoo666 ជាវេបសាយសំបូរបែបចាក់ឆ្នោតវៀតណាមនិងឆ្នោតខ្មែរតាមOnlineមានកាសុីសងខ្ពស់និងកាត់ទឹកត្រលប់មកវិញបានច្រេីននៅក្នុងទីផ្សារបច្ចុប្ប Zoo666 ជាវេបសាយធំហេីយល្បីនៅតំបនអាសុី។

Vietlott Max 4D មាន3ជំរេីសក្នុងកាភ្នាល់ផ្សេងៗគ្នានិងមានកាសុីសង់ខុសគ្នា សំរាប់ជំរេីសនៃកាមេីលគឺមាន4។

របៀបភ្នាល់ឆ្នោត Vietlott Max 4D

  • 2D – 3D : គឺជាការភ្នាល់ទៅលេី2លេខនិង3លេខក្នុងតារាងតែមួយ។
  • Roll Parlay គឺជាកាភ្នាល់ទៅលេីបកពីលេខទាល់តែត្រូវទាំងអស់ទេីបយេីងឈ្នះបេីខុស1គឺខុសទាំងអស់។
  • Digit 2D : គឺជាការភ្នាល់ទៅលេីកាចាក់អូសកន្ទុយរឺក្បាល់សំរាប់ពីលេខ។

vietlott-max-4d

Vietlott Max 4D មាន4ជំរេីសនៅក្នុងកាមេីល

Bet List : គឺជាកន្លែងដែលបងប្អូនចូលទៅមេីលលេខដែលបានភ្នាល់រួចប៉ុន្តែមិនទាន់បានសុីសង។

Win Report : គឺជាកន្លែងដែលផ្ទុកនូវលេខដែលបានឈ្នះ។

Result : គឺជាកន្លែងដែលបងប្អូនមានបំណងចូលទៅមេីលលទ្ធផលដែលបានចេញ។

Rules : គឺជាការកំណត់ក្បួនច្បាប់រឺក៏លក្ខខ័ណ្ឌដែលបានកំណត់របស់ក្រុមហ៊ុន។

vietlott-mega-6-55

របៀបភ្នាល់ឆ្នោត Vietlott Mega 6/55

Vietlott Mega 6/55 មាន3ជំរេីសក្នុងកាភ្នាល់ផ្សេងៗគ្នានិងមានកាសុីសង់ខុសគ្នា សំរាប់ជំរេីសនៃកាមេីលគឺមាន4។

  • 2D – 3D : គឺជាការភ្នាល់ទៅលេី2លេខ។
  • Roll Parlay គឺជាកាភ្នាល់ទៅលេីបកពីលេខទាល់តែត្រូវទាំងអស់ទេីបយេីងឈ្នះបេីខុស1គឺខុសទាំងអស់។
  • Digit 2D : គឺជាការភ្នាល់ទៅលេីកាចាក់អូសកន្ទុយរឺក្បាល់សំរាប់ពីលេខ។

Zoo666 ជាវេបសាយសំបូរបែបចាក់ឆ្នោតវៀតណាមនិងឆ្នោតខ្មែរតាមOnlineមានកាសុីសងខ្ពស់និងកាត់ទឹកត្រលប់មកវិញបានច្រេីននៅក្នុងទីផ្សារបច្ចុប្ប Zoo666 ជាវេបសាយធំហេីយល្បីនៅតំបនអាសុី។

=> សំរាប់2លេខ ហាងឆេងខ្ពសបំផុត 1$ ត្រូវបានទៅដល់ 99.5$

=> សំរាប់3លេខ ហាងឆេងខ្ពសបំផុត 1$ ត្រូវបានទៅដល់ 970$

=> សំរាប់4លេខ ហាងឆេងខ្ពសបំផុត 1$  ត្រូវបានទៅដល់ 9.200$

ចុចទៅលេីរូបខាងក្រោយដេីម្បីធ្វេីកាចុះឈ្មោះបង្កេីតអាខោន

register-Zoo666

របៀបបង្កេីតអាខោននៅវេបសាយ Zoo666

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Tạo tài khoản Tinycat99