របៀបភ្នាល់បាល់នៅវេបសាយZoo666

0

សូមស្វាគមន៍មកកាន់វេបសាយ Zoo666.TV ថ្ងៃនេះខ្ញុំនិងបង្រៀនបងប្អូនពីរបៀបភ្នាល់ Sport&កីឡា

1.ចំពោះគូបាល់ដែលមានគ្រាប់ត -0/0.5, -0.5, -0.5/1, -1 ប្រសិនបេីបងយកខាងវ៉ៃលទ្ធផលដែលបងប្អូនអាចឈ្នះ

    EX

  • -0/0.5 ប្រសិនបេីលទ្ធផលស្មេីរគឺបងប្អូនចាញ់កន្លះលុយ បេីលទ្ធផលសុី1គ្រាប់ឡេីងទៅគឺឈ្នះដាច់។
  • -0.5 ប្រសិនបេីលទ្ធផលស្មេីរគឺបងប្អូនចាញ់ដាច់ បេីលទ្ធផលសុី1គ្រាប់ឡេីងទៅគឺបងប្អូនឈ្នះដាច់។
  • -0.5/1 ប្រសិនបេីលទ្ធផលស្មេីរគឺបងប្អូនចាញ់ដាច់ បេីលទ្ធផងសុី1គឺបងប្អូនឈ្នះកន្លះលុយ បេីលទ្ធផងសុី2គ្រាប់ ឡេីងទៅគឺបងប្អូនឈ្នះដាច់។
  • – 1 ប្រសិនបេីលទ្ធផលស្មេីរគឺបងប្អូនចាញ់ដាច់ បេីលទ្ធផលសុី1គឺបងប្អូនស្មេីរដេីម បេីលទ្ធផលសុី2គ្រាប់ ឡេីងទៅគឺបងប្អូនឈ្នះដាច់។

OverនិងUnder គេលេងបូកគ្រាប់ស៊ុតបញ្ចូលគ្នារវាងក្រុមទាំងពីរ EX: Over&Under 2គ្រាប់ ប្រសិនបេីក្រុមទាំងពីរបូកគ្រាប់ស៊ុតចូលគ្នាបានតែ 1គ្រាប់គឺUnderឈ្នះ ប្រសិនបេីក្រុមទាំងពីរបូកគ្រាប់ចូលគ្នាបាន 3គ្រាប់គឺOverឈ្នះ ប្រសិនបេីក្រុមទាំងពីរបូកគ្រាប់ចូលគ្នាបានតែ 2គ្រាប់គឺស្មេីដេីម  

Home Team មាននយ័ថា ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ Away Team ជាក្រុមភ្ញៀវ ។

Which Team To Kick Off គឺជាកាកែបាល់លេីកដំបូងនៃកាចាប់ផ្ដេីមចូលលេង។

– 1*2 មាននយ័ថា { 1 }គេសំគាល់ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះឈ្នះ, { * } គេសំគាល់ទៅលេីក្រុមទាំងពីស្មេីរគ្នា { 2 } គេសំគាល់ក្រុមភ្ញៀវឈ្នះ

Correct Score មាននយ័ថាកាទស្សទាយគ្រាប់បាល់ទុកមុន ទៅលេីក្រុមណាមួយដែលអ្នកពេញចិត្ត។

OE% Total Goal មាននយ័ថា ចាក់គ្រាប់បាល់រវាងក្រុមទាំងពីចូលគ្នា សេសឬគូ និង ចាក់Total គ្រាប់បាល់

Halt Time & Full time មាននយ័ថាទស្សទាយក្រុមទាំងពី រវាងពាក់កណ្ដាលតង់ ឈ្នះ និង ពេញតង់ ឈ្នះ ឬ ស្មេីរគ្នា។

First Goal & Last Goal មាននយ័ថាកាទស្សទាយក្រុមទាំងពីថាក្រុមមួយណាជាអ្នកស៊ុតបញ្ចូលទីមុន { First Goal }  ឬក្រុមណាមួយស៊ុតបញ្ចូលទីក្រោយ { Last Goal } 

Parlay គេលេងចាក់បាល់បកពី3គូរហូតដល់15គូ។

Conner គឺគេលេងទៅលេីបាល់ជ្រុង។

Booking គេភ្នាល់ទៅលេីក្រុមទាំង2ដោយពីនយ័កាតលឿងនិងកាតក្រហម បេីកាតលឿងគេគិត1កាត កាតក្រហមគេគិត2កាត​។

Running Ball បាល់កំពុងប្រកួតរឺបាល់កំពុងលេង

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Tạo tài khoản Tinycat99