របៀបភ្នាល់ឆ្នោតវៀតណាមនៅវេបសាយ Zoo666

0

ការភ្នាល់ឆ្នោតវៀតណាមនៅលើវេបសាយ​ Zoo666 គឺសំរាប់អតិថិជនចង់ធ្វើការភ្នាល់ទៅលើប៉ុស្តិ៍ ក្បាលនិងកន្ទុយ។ ពិតជាងាយស្រួលនិងមានច្រើនជម្រើសជូនដល់អតិថិជនងាយស្រួលក្នុងការភ្នាល់ទឹកសងខ្ពស់ដាច់គេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ទទួលបាលទឹកខ្ពស់ត្រលប់ចូលអាខោនលោកអ្នកវិញភ្លាមៗ លទ្ធផលពីប្រទេសវៀតណាមផ្ទាល់ ច្រើនជម្រើសខេត្តងាយស្រួលក្នុងការជ្រើសរើស។

ភ្នាល់ឆ្នោតក្បាលនិងកន្ទុយតាម Online នៅលើZoo666 

*  Lotto Vietnam : មាន8ជំរេីសក្នុងកាភ្នាល់ហេីយមាន8ជំរេីសក្នុងការមេីលដូច៖

1 – Normal : គឺជាជំរេីសមួយដែលអោយបងប្អូនមានបំណង់ចង់ភ្នាល់ទៅលេីឆ្នោត 2លេខ 3លេខ រឺក៏4លេខហេីយអាចប៉ាវឡូក៏បាន។

2 – 2D & 3D : គឺជាជំរេីសមួយដែលវាងាយស្រួលក្នុងការភ្នាល់2លេខនិង3លេខដែលមានការបែងចែកនៃប្រអស់និមួយៗរួចជាស្រេចហេីយវាងាយស្រួលមិនច្រលំក្នុងការជ្រេីសរេីស។

3 – 4D : គឺជាជំរេីសមួយដែលអោយបងប្អូនមានបំណង់ចង់ភ្នាល់ទៅលេី4លេខ ហេីយជំរេីសនេះវាភ្នាល់វាភ្នាល់ទៅលេីកាប៉ាឡូរតែប៉ុណ្ណោះ។

4 – Roll Parllay :  គឺជាជំរេីសមួយដែលអោយបងប្អូនមានបំណង់ចង់ភ្នាល់ទៅលេីកាចាក់ប្រអប់បក2ប្រអប់និង3ប្រអប់ ហេីយវាភ្នាល់បានតែកាចាក់ប៉ាវឡូរតែប៉ុណ្ណោះ។ ហេីយសំរាប់កាចាក់គឺចាក់បានតែ2លេខទេ។

5 – Digit 2D : គឺជាជំរេីសមួយដែលអោយបងប្អូនមានបំណងចង់ភ្នាល់ទៅលេីការចាក់2លេខដែលអាចអូសក្បាលនិងអូសកន្ទុយទៅតាមតំរូវការ។

6 – Digit 3D : គឺជាជំរេីសមួយដែលអោយបងប្អូនមានបំណងចង់ភ្នាល់ទៅលេីការចាក់3លេខដែលអាចអូសក្បាលនិងអូសកន្ទុយទៅតាមតំរូវការ។

7 – Special 2D : គឺជាជំរេីសមួយដែលអោយបងប្អូនមានបំណងចង់ភ្នាល់ទៅលេីកាជ្រេីរេីសនៃជំរេីសក្នុងកាភ្នាល់លក្ខណះពិសេសៗរហូតបានទៅដល់14ជំរេីស។

*បញ្ជាក់ សំរាប់ជំរេីសមួយនេះភ្នាល់បានតែ2លេខតែប៉ុណ្ណោះ។

8 – Roll 7 : គឺជាជំរេីសមួយដែលអោយបងប្អូនមានបំណងចង់ភ្នាល់ទៅលេីកាប៉ាវឡូរ 7។

* បញ្ជាក់ សំរាប់ការផ្ទៀងលទ្ធផល2លេខគឺគេមេីលពីក្បាល់ចុះមកដល់ឡូរទី6ហេីយផ្ទៀងឡូចុងក្រោយមួយទៀត។

*បញ្ជាក់ សំរាប់កាផ្ទៀងលទ្ធផល3លេខគឺមេីលពីក្បាល់3លេខចុះមកដល់ឡូទៅ7ហេីយផ្ទៀងឡូចុងក្រោយមួយទៀត។ ជំរេីសក្នុងការមេីលទាំង8មានដូចនេះ៖

1 – Bet List : គឺជាជំរេីសមួយដែលអោយបងប្អូនមានបំណង់ចង់មេីលរាល់លេខដែលយេីងបានភ្នាល់រួចតែមិនទាន់បានសុីសង់។

2 – Win Report គឺជាជំរេីសមួយដែលបង្ហាញនូវទិន្នយ័ដែលបងប្អូនបានភ្នាល់ឈ្នះ។

3 – Result :  គឺជាកន្លែងដែលបង្ហាញនូវលទ្ធផលដែលបានចេញរួច។

4 – Schedule : គឺជាជំរេីសមួយដែលអោយបងប្អូនមានបំណងចង់មេីលតារាងកាវីភាគរបស់ក្រុមហ៊ុននីមួយៗដែលបានកំណត់នៃខេត្តចេញលទ្ធផលនិមួយៗប្រចាំសប្ដាហ៎។

5 – Drop : គឺជាជំរេីសមួយដែលអោយបងប្អូនមានបំណងចង់មេីលលេខរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានកំណត់ក្នុងការកាត់ទឹកបន្ថែមទៅលេីកំរៃជេីងសារ។

6 – Analysis : គឺជាកន្លែងដែលបានរក្សាទុកនូវទិន្នយ័លទ្ធផលឆ្នោតវៀតណាមដែលបានចេញរួចនិងអោយបងប្អូនមានភាពងាយស្រួលក្នុងកាឆែកមេីលលទ្ធផលនៃខេត្តនីមួយ។

7 – Full Number : គឺជាកន្លែងដែកមិនទាន់បានបញ្ចូលទិន្នយ័រួច។

8 – Rule : គឺជាកន្លែងសំរាប់អោយបងប្អូនចូលទៅមេីលក្បូនរឺលក្ខណះក្នុងកាភ្នាល់ដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់។

របៀបមើលការសងទឹកឆ្នោតនិងការប៉ាវឡូ

 • 2D: លេខពីខ្ទង់ រឺ ការភ្នាល់ 2លេខ (មេគុណទឹកសងរហូតដល់ 100)
 • 3D: លេខបីខ្ទង់ រឺ ការភ្នាល់ 3លេខ (មេគុណទឹកសងរហូតដល់ 950)
 • 4D: លេខបួនខ្ទង់ រឹ ការភ្នាល់ 4លេខ (មេគុណទឹកសងរហូតដល់ 8500)
 1. Number: បំពេញលេខដែរអ្នកពេញចិត្តរឺចង់ចាក់ (2លេខ 3លេខ 4លេខ)
 2. Head, Last, គឹជាប៉ុស្តិ៍ និមួយៗ ដែលអ្នកចង់ភ្នាល់ បំពេញទឹកប្រាក់ដើម្បីភ្នាល់
 3. Head+Last គឹជាប៉ុស្តិ៍ ដែលបូកទាំងក្បាលនិងកន្ទុយ ដែលអ្នកចង់ភ្នាល់ បំពេញទឹកប្រាក់ដើម្បីភ្នាល់
 4. Roll: គឺជាការប៉ាវឡូ

ការប៉ាវឡូ

ពេលថ្ងៃ (Roll)                                                

2លេខមាន 18ឡូ   

3លេខមាន 17ឡូ

4លេខមាន 16ឡូ

ពេលយប់ ខេត្តHanoi (Roll)                            

2លេខមាន 27ឡូ

3លេខមាន 23ឡូ

4លេខមាន 20ឡូ

ជ្រើសរើសយកខេត្ត នៅរៀតណាមដែលចេញលទ្ធផលតាមតំបន់របស់លោកអ្នកខេត្ត Hanoi ជាប៉ុស្តិ៍យប់ ដែលចេញលទ្ធផលនៅ ម៉ោង 6:30 pmខេត្តក្រៅពីនេះ ជាប៉ុស្តិ៍ពេលថ្ងៃដែលចេញលទ្ធផលនៅម៉ោង 4:30pm និង 5:30 pm

ការកំណត់ក្នុងការភ្នាល់ឆ្នោតវៀតណាម

ការភ្នាល់2លេខ(2D) ចាប់ពី 0.03$-25$ (100រៀល-100000រៀល)

ការភ្នាល់3លេខ(3D) ចាប់ពី 0.03$-10$ (100រៀល-40000រៀល)

ការភ្នាល់4លេខ(4D) ចាប់ពី 0.03$-5$ (100រៀល-20000រៀល)

ជម្រើសនៃការសងឆ្នោតសំរាប់ឡូតូវៀតណាម

ការសងមានទឹកខ្ពស់ជាងគេនឹងមានច្រើនជម្រើស ពី A-N (Package)

Example: Package A

ខេត្តHanoi ប៉ុស្តិ៍យប់ (6:30pm)    

 • 2លេខ(2D)ទឹកសងបាន : 75.00 នឹងបានទឹកត្រលប់ទៅវិញ 24% នៃប្រាក់ភ្នាល់
 • 3លេខ(3D) ទឹកសងបាន : 650.00 នឹងបានទឹកត្រលប់ទៅវិញ 30% នៃប្រាក់ភ្នាល់
 • 4លេខ(4D) ទឹកសងបាន : 6,000.00 នឹងបានទឹកត្រលប់ទៅវិញ 30% នៃប្រាក់ភ្នាល់

Example: បងភ្នាល់2D 1$ បើសិនជាបងត្រូវបាន 75$ និង 0.24$ ត្រលប់ចូលអាខោនបងវិញតែម្តង។

ប៉ុស្តិ៍ពេលថ្ងៃ (4:30 & 5:30 pm)

 • 2លេខ(2D)បាន : 75.00 នឹងបានទឹកត្រលប់ទៅវិញ 24% នៃប្រាក់ភ្នាល់
 • 3លេខ(3D) បាន : 650.00 នឹងបានទឹកត្រលប់ទៅវិញ 30% នៃប្រាក់ភ្នាល់
 • 4លេខ(4D) បាន : 6,000.00 នឹងបានទឹកត្រលប់ទៅវិញ 30% នៃប្រាក់ភ្នាល់

Example: បងភ្នាល់2D 1$ បើសិនជាបងត្រូវបាន 75$ និង 0.24$ ត្រលប់ចូលអាខោនបងវិញតែម្តង។

ចុះឈ្មោះគណនី Zoo666ដើម្បីលេងកំសាន្ដនៅលើ Zoo666

register-Zoo666 Zoo666 មានបុគ្គលិកចាំបំរេីកា 24/24បងប្អូនគ្រាប់តែចំណាយពេលត្រឹមតែ5នាទីសំរាប់កាដាក់ប្រាក់និងកាដកប្រាក់ចេញពីគនណី Zoo666 ត្រលប់មកធនាគារបស់បងប្អូនវិញ។ Zoo666 ជាវេបសាយសំបូរបែបចាក់ឆ្នោតវៀតណាមនិងឆ្នោតខ្មែរតាមOnlineមានកាសុីសងខ្ពស់និងកាត់ទឹកត្រលប់មកវិញបានច្រេីននៅក្នុងទីផ្សារបច្ចុប្ប Zoo666 ជាវេបសាយធំហេីយល្បីនៅតំបនអាសុី។​ មានកាភ្នាល់បាល់ច្រេីនប្រភេទនិងមានគ្រប់គូបាល់មិនថា LEAGUE តូចរឺធំនិងហាងឆេងសុីសងខ្ពស់។ ជាពិសេសបាល់ទាត់ដែលមានចំនួនអ្នកលេងច្រេីននៅទីផ្សារស្រុកខ្មែរ។ មានប្រពន្ធ័កាមមេរ៉ាទំនេីបហេីយនិងរូបភាពច្បាស់និងមាន Dealer ចែកបៀស្រស់ស្អាតបានសិក្សាតាមស្ទង់ដាអនរជាតិនិងផ្ដល់កាកំសាន្ដដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា។ វេបសាយ Win2888.com ជាវេបសាយភ្នាល់ Gameតាម online មួយល្បីហេីយធំជាងគេនៅតំបន់អាសុី Win2888 បានបង្កេីតឡេីងនៅឆ្នាំ2012ជាមួយនិងដេីមទុន4000លានUSD។ ហេីយលូវនេះក្រុមហ៊ុន Win2888 បានដូចឈ្នោះមកជាឈ្មោះ Zoo666ដេីម្បីអោយអតិថិជនមានភាពងាយស្រួលលេងជាងមុខនៅទីផ្សារស្រុកខ្មែរ។ ZOO666ជាក្រុមហ៊ុនធំដែលមានទីតាំងនៅភីលីពីននិងមានភាគហ៊ុនធំនៅតាមបន្ដាល CASINO នៅក្នុងស្រុកខ្មែរ។ Zoo666 មានបទពិសោធ៏ជិត8ឆ្នាំបច្ចុប្បវេបសាយZOO666មានជាង50 GAME Onlineដែលពេញនិយមនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដូចជា: BACCARAT , Sic BO, ភ្នាល់បាល់ & Sport ,Roulette. ពិសេសជាងគេគឺ ចាក់ឆ្នោតតាម Online មានដូចជា ឆ្នោតខ្មែរ ឆ្នោតវៀតណាម និង ឆ្នោតថៃ ហេីយ និង Game សប្បាយៗផ្សេងៗទៀត…… ។Zoo666 មានបុគ្គលិកចាំបំរេីកា 24/24បងប្អូនគ្រាប់តែចំណាយពេលត្រឹមតែ5នាទីសំរាប់កាដាក់ប្រាក់និងកាដកប្រាក់ចេញពីគនណីZoo666ត្រលប់មកធនាគារបស់បងប្អូនវិញ។ ការបង្កេីតអាខោននៅ Zoo666 ពិតជាមានភាពងាយស្រួលគ្រាន់តែបងប្អួនមានលេខទូរស័ព្ទ, បងប្អូនចំណាយពេលត្រឹមតែ 3នាទីគឺរួចជាកាស្រាច់និងមានទំនុកចិត្តខ្ពស់។

លោកអ្នកអាចចុចទៅលេីវីដេអូនេះដើម្បីមើលពីរបៀបចុះឈ្មោះ

Zoo666 ជាវេបសាយសំបូរបែបចាក់ឆ្នោតវៀតណាមនិងឆ្នោតខ្មែរតាមOnlineមានកាសុីសងខ្ពស់និងកាត់ទឹកត្រលប់មកវិញបានច្រេីននៅក្នុងទីផ្សារបច្ចុប្ប Zoo666 ជាវេបសាយធំហេីយល្បីនៅតំបនអាសុី។

វេបសាយ Win2888.comជាវេបសាយភ្នាល់ Gameតាម online មួយល្បីហេីយធំជាងគេនៅតំបន់អាសុី Win2888 បានបង្កេីតឡេីងនៅឆ្នាំ2012ជាមួយនិងដេីមទុន4000លានUSD។ ហេីយលូវនេះក្រុមហ៊ុន Win2888 បានដូចឈ្នោះមកជាឈ្មោះ Zoo666.com ដេីម្បីអោយអតិថិជនមានភាពងាយស្រួលលេងជាងមុខនៅទីផ្សារស្រុកខ្មែរ។ ZOO666ជាក្រុមហ៊ុនធំដែលមានទីតាំងនៅភីលីពីននិងមានភាគហ៊ុនធំនៅតាមបន្ដាលCASINOនៅក្នុងស្រុកខ្មែរ។ Zoo666 មានបទពិសោធ៏ជិត8ឆ្នាំបច្ចុប្បវេបសាយZOO666មានជាង50 GAME Onlineដែលពេញនិយមនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដូចជា: BACCARAT , Sic BO, បាល់ ,Roulette. ពិសេសជាងគេគឺ ចាក់ឆ្នោតតាម Online មានដូចជា ឆ្នោតខ្មែរ ឆ្នោតវៀតណាម និង ឆ្នោតថៃ ហេីយ និង Game សប្បាយៗផ្សេងៗទៀត…… ។    

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Tạo tài khoản Tinycat99